Non Pisarnsin

January 8, 2018

ครูรู้ว่าเราต้องพัฒนาจุดไหน และมีวิธีที่ดีในการจัดการ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียน ทำให้เข้าใจมากขึ้นภายในระยะเวลาไม่นาน