Pear Ramita

December 7, 2017

อาจารย์ที่สอนมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในตัวนักเรียน เพื่อแก้ไขจุดอ่อน และให้ความรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ ให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ สภาพแวดล้อมที่เรียนมีความเป็นกันเอง รู้สึก Happy ที่เรียนที่นี่มากๆ ค่ะ