Poy Pimnapassara

December 7, 2017

พี่ๆน้องๆทุกคนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะ พร้อมทั้งคอยกระตุ้นให้ทำการบ้านและเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆของสถาบัน และให้กำลังใจเวลาไปสอบ Mock Test ค่ะ ^ ^