Mind Phattawan

December 7, 2017

อาจารย์ผู้สอนให้ความใกล้ชิดเต็มที่ พยายามแนะ strategy ของตัวเองอย่างเด่นชัดเพื่อตอบสนองต่อตัวผู้เรียนให้ได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงตัวผู้เรียนและ focus จุดบกพร่องและพัฒนาทักษะให้เด็กได้ถึงที่สุด

ที่นี่อาจารย์น่ารักมาก ให้คำแนะนำเต็มที่ อาจารย์แต่ละคนจะมีจุดเด่นในการสอนที่ไม่เหมือนกัน แต่ช่วยสอนให้ เรา apply สิ่งที่เราเรียนรู้มาในการทำข้อสอบ IELTS ให้ได้มากที่สุด