Milk Kongkrit

December 7, 2017

โดยส่วนตัวผมเรียนมาตั้งแต่คอร์ส IELTS Admission จนถึงคอร์ส Writing Booster รู้สึกว่าตนเองมีพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนดีขึ้นมากกว่าก่อนเรียน อาจารย์สามารถเอาใจใส่ ให้คำชี้แนะกับนักเรียนได้เท่ากันทุกคน เมื่อผมกลับไปทบทวนสิ่งที่เรียนในแต่ละวันที่บ้าน ผมจึงรู้สึกว่า อาจารย์มีความทุ่มเท และอยากให้นักเรียนสอบ IELTS ได้คะแนนดี และมากกว่าเกณฑ์ของคอร์ส IELTS Admission ที่มีผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ IELTS 5.0 ซึ่งหากนักเรียนมีความขยันทบทวนด้วยตนเอง ผมเชื่อว่า การได้คะแนน IELTS 7.5 หรือมากกว่านี้ จะไม่ไกลเกินฝัน

ขอขอบคุณ Free IELTS Mock Test ที่ทำให้ผมรู้จักและได้มาเรียนที่ Brit Language Centre และขอบคุณ McDucation ที่ช่วยเปิดโลกให้กับคนที่อยากไปเรียนต่างประเทศ แต่ไม่รู้อะไรเลย ได้กลายเป้นคนที่พยายามวิ่งตามความฝันของตนเอง และนำความรู้และประสบการณ์อันมีค่า มาพัฒนาประเทศไทยต่อไป