Faai Amolabha

December 7, 2017

ชอบที่มีข้อสอบให้ถ่ายเอกสารกลับทำแล้วมีอาจารย์ตรวจให้ และได้รู้วิธี Manage เวลาในห้องสอบและ Pattern การทำ Writing ให้ทำได้ง่ายและเร็วขึ้น