Writing & Speaking Booster – เพิ่มทักษะการเขียนและการพูดอย่างมั่นใจ

หลักสูตร Writing & Speaking Booster เป็นการสอนเพื่อติวเข้มทักษะการเขียน-การพูด โดยเน้นการพัฒนาเทคนิคและทักษะสำคัญในการเขียนควบคู่ไปกับการพูด ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการเขียนที่ชัดเจน เทคนิคการตอบคำถามให้ตรงจุด การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้หลักไวยากรณ์ให้ถูกต้อง รวมถึงการเขียนประโยคซับซ้อนแต่มีความต่อเนื่องอย่างธรรมชาติ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นจุดสำคัญเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งสิ้น นอกจากนี้การเรียนคอร์สนี้ จะทำให้นักเรียนได้พบกับการเขียนทุกรูปแบบที่มีโอกาสพบในข้อสอบ IELTS อีกด้วย

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่ลงเรียนคอร์ส IELTS รับฟรี! IELTS – Mock Test 4 skills ซึ่งเทียบเท่ากับการสอบ IELTS จริง เพื่อเสริมความมั่นใจให้นักเรียนก่อนสอบจริง