IELTS Intensive – พัฒนา 4 ทักษะอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร IELTS Intensive เป็นการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาครบทั้ง 4 ทักษะไปพร้อมๆกัน (Reading, Listening, Writing และ Speaking) โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆเพื่อพัฒนาแต่ละทักษะในเชิงลึก ช่วยเพื่มคะแนน IELTS ในแต่ละทักษะให้สูงขึ้นตามที่นักเรียนต้องการ

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่ลงเรียนคอร์ส IELTS รับฟรี! IELTS – Mock Test 4 skills ซึ่งเทียบเท่ากับการสอบ IELTS จริง เพื่อเสริมความมั่นใจให้นักเรียนก่อนสอบจริง